Algemene voorwaarden

1. Definities 

In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 

1.Consument: natuurlijk persoon die producten van Studio Kwetter koopt voor privé-gebruik;

2.Klant: natuurlijke of rechtspersoon die producten van Studio Kwetter koopt;

3.Internetsite: de website www.studiokwetter.nl;

4.Prijs: prijs voor producten uitgedrukt in Euro's, inclusief verzendkosten, inclusief BTW;

5.Producten: zaken tot koop waarvan de klant zich tegenover Studio Kwetter verbindt;

6. Studio Kwetter: Jildesign, gevestigd te (9821 PB) Oldekerk, Eekebuursterweg 43, KvK Groningen nr. 68169388 (correspondentieadres: info@studiokwetter.nl);

 

2. Voorwaarden: deze algemene voorwaarden. Totstandkoming overeenkomst 

1.Iedere bestelling van producten wordt aangemerkt als een aanbod van de klant om de producten met toepasselijkheid van deze voorwaarden te kopen.

2. Studio Kwetter aanvaardt dit aanbod onder deze voorwaarden eerst op het moment dat zij de bestelling bevestigt, dan wel door feitelijk uitvoering te geven aan de bestelling.

3.Offertes van Studio Kwetter (in geval van maatwerk) zijn geldig gedurende de in de offerte vermelde termijn. Indien een dergelijke termijn ontbreekt geldt de offerte voor tien (10) dagen na de offertedatum.

4.Informatie, afbeeldingen of mededelingen mondeling, telefonisch of via email verstrekt en opgaven etcetera met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten, worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Studio Kwetter garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie etcetera in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

 

3. Kosten en Prijswijzigingen 

1.Verzendkosten zijn alleen gratis binnen Nederland.

2.Wijzigingen in belastingen, accijnzen en dergelijke heffingen van overheidswege mogen te allen tijde door Studio Kwetter in de prijs van de producten worden doorberekend.

 

4. Betaling 

1.Klanten die producten bestellen bij Studio Kwetter betalen voorafgaand aan de levering van de producten. 

2.Bij niet of niet-tijdige betaling door de Klant is vanaf de dag waarop betaling uiterlijk plaats had moeten vinden tot aan de dag der algehele voldoening over het openstaande bedrag een rente verschuldigd van 1,5% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als een hele maand wordt gerekend.

3.Ten laste van de klant komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die Studio Kwetter als gevolg van de niet nakoming door klant van diens (betalings-)verplichtingen heeft moeten maken.

4.In geval van niet-tijdige betaling is Studio Kwetter bevoegd de levering van (nadere) bestellingen van de klant te weigeren of op te schorten.

5.Overeengekomen kortingen kunnen slechts op de prijs in mindering worden gebracht indien betaling tijdig geschiedt.

 

5. Levering en leveringstijd 

1.Leveringen vinden in de eerste plaats alleen binnen Nederland plaats. Levering in het buitenland geschiedt in overleg tussen de klant en Studio Kwetter.

2.Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. De levertijd kan per product verschillen. Dit is aangegeven bij het product op de internetsite. Deze of andere levertijden gelden slechts als indicatie en geldt nimmer als fatale termijn. Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de klant wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product naar verwachting weer beschikbaar is. Vertragingen veroorzaakt door Studio Kwetter zullen aan de klant per email of telefonisch worden gemeld.

3.Leveringen vinden plaats op het door de klant tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres. 

4. Studio Kwetter behoudt zich het recht voor om bestellingen in deelzendingen te leveren.

 

6. Eigendom en risico 

1.De eigendom van producten gaat over op het moment dat Studio Kwetter volledige betaling ontvangt. De klant mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren. 

2.Het risico gaat over op het moment van de aflevering van producten.

 

7. Afwijzen en bedenktijd 

1.Consumenten mogen de koop van enveloppen, postzegels en etiketten eenzijdig zonder opgave van redenen binnen 14 dagen na ontvangst van een product ontbinden. Studio Kwetter mag een schriftelijke bevestiging vragen. Voor producten die tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument (gedrukte geboortekaartjes, maatwerk) of die voor verkoop ongeschikt zijn geworden is ontbinding niet mogelijk. De consument is verantwoordelijk voor het retourneren van het product en de daaraan verbonden kosten. De prijs en eventuele andere door de consumenten betaalde bedragen zullen binnen 30 dagen na de ontbinding aan de consument worden terugbetaald.

2. Tot op het moment dat de klant definitief een akkoord geeft voor het drukken van geboortekaartjes  is de bestelling te annuleren en kan de klant het betaalde bedrag terugkrijgen. Zodra de geboortekaartjes in het drukproces zijn is het niet meer mogelijk de bestelling te annuleren. Omdat de geboortekaartjes op maat worden gemaakt, is het niet mogelijk om het eindproduct te retourneren of te ruilen.

3. Hoewel kleuren met zorg zijn uitgekozen, zijn kleurafwijkingen van het drukwerk ten opzichte van het beeldscherm van de klant geen reden voor schadevergoeding en/of ontbinding, aangezien Studio Kwetter geen invloed heeft op de instellingen van het beeldscherm van de klant.

4. Studio kwetter kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de accuraatheid van de aangeleverde tekst voor een geboortekaartje. Dit valt binnen de verantwoordelijkheid van de klant en kan geen reden zijn voor schadevergoeding en/of ontbinding.

5. Alle rechten in verband met gebreken van een product vervallen indien de klant de gestelde gebreken niet binnen twee maanden na ontdekking schriftelijk aan Studio Kwetter heeft meegedeeld.

6.Deze bepaling tast de rechten van consumenten met betrekking tot gebreken aan producten niet aan.

 

8. Overmacht 

In geval van overmacht is Studio Kwetter niet gehouden haar verplichtingen jegens de klant na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht. Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, transportbelemmeringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite. 

 

9. Persoonsgegevens 

Studio Kwetter zal de gegevens van de klant uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. Studio Kwetter neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht.

 

10. Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De burgerlijke rechter te Groningen is uitsluitend bevoegd om van geschillen tussen partijen kennis te nemen.